• * Het Centrum voor Medisch Begeleide Voortplanting van het Universitaire Ziekenhuis Sint-Pieter is gespecialiseerd in reproductieve geneeskunde. Een referentiecentrum die het label ISO 9001: 2008 verkreeg en geaccrediteerd is bij de FAGG (Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten).

 legislatif

 

Wettelijke bepalingen

In België wordt de medisch begeleide voortplanting wettelijk omkaderd op basis van een reeks wetteksten, die hieronder in chronologische volgorde worden opgesomd.

Elk centrum moet dus verantwoording afleggen bij de verschillende instellingen die toezien op de goede naleving van de wetgeving.

 

Concreet worden wij momenteel gecontroleerd door:

 • het college van artsen voor de jaarlijkse registratie van de resultaten van het centrum bij het BELRAP " Belgian Register for Assisted Procreation ".
 • de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie Brussel Hoofdstad voor het bekomen van ons attest ‘centrum voor reproductieve geneeskunde B’
 • de onafhankelijke vennootschap voor toezicht op het kwaliteitssysteem VERITAS voor het bekomen van ons ISO 9001 :2008 label
 • het FAGG ‘Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten’ voor het bekomen van onze erkenning als Bank voor Humaan Lichaamsmateriaal.

 

Wet van 5 mei 2014:·"Wet houdende de vaststelling van de afstamming van de meemoeder"

 • Deze wet wijzigt de verwantschap tussen Belgische vrouwenkoppels.

  ·

 • Deze wet wijzigt de verwantschap tussen koppels van Belgische vrouwen. De echtelieden zullen niet meer moeten adopteren om de moeder van hun kind te worden. Echter, voor de getrouwde koppels, zal de echtgenote van de biologische moeder automatisch herkend worden als meemoeder en voor de niet gehuwde koppels, zal de partner een herkenning van het kind kunnen doen voor of na de bevalling. Bij betwisting van de herkenning als meemoeder, zullen de overeenkomsten en geïnformeerde toestemmingen, ondertekend in het centrum voor medisch begeleide voortplanting dienen als bewijs ter herkenning of niet van de meemoeder.
 • Deze wet gaat van kracht op 1 januari 2015.

 

Wet van 19 december 2008·en de 8 KB ervan"Wet inzake het verkrijgen en ·het gebruik van menselijk lichaamsmateriaal met het oog op de geneeskundige toepassing ·op de mens of het wetenschappelijk onderzoek".

 • De centra voor medisch begeleide voortplanting worden gelijkgesteld met de banken voor menselijk lichaamsmaterieel en staan onder toezicht van het Federaal Agentschap van Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten.

 

KB oktober 2008"KB dat de forfaitaire terugbetaling instelt voor de behandelingen van vrouwelijke onvruchtbaarheid "

 • Dit KB is bedoeld om de voorschrijvers te responsabiliseren, om de kosten voor de behandeling van fertiliteit te beheersen en om de solidariteit tussen de patiënten uit te breiden.

·

Wet van 6 juli 2007"Wet betreffende de medisch begeleide voortplanting en de bestemming van de overtallige embryo's en de gameten"

 • Uitwerking van een juridische omkadering voor MBV·

 

KB van 1 oktober 2006"KB betreffende de gonadotrofinen"

 • Beperking van de hoeveelheid gonadotrofinen tijdens de ovariastimulaties.
 • Beperking van de verdeling van gonadotrofinen aan de ziekenhuisofficina van de B-centra voor in-vitrofertilisatie.·

·

KB van 4 juni 2003"KB dat de terugbetaling mogelijk maakt van de laboratoriumkosten voor in-vitrofertilisatie"

 • Vanaf 1 juli 2003 krijgen de door de Reproductieve Geneeskunde B erkende zorgprogramma's een financiering van de laboratoriumkosten voor ivf (+/- 1200 euro) op voorwaarde dat de criteria in termen van leeftijd, aantal pogingen en aantal terug te plaatsen embryo's nageleefd worden.
 • Deze wet is bedoeld om MBV-behandelingen toegankelijk te maken voor iedereen en om het aantal meervoudige zwangerschappen aan banden te leggen.·

 

Wet van 11 mei 2003:·"Wet betreffende het onderzoek op embryo's in·vitro"·

 • Bepaalt de voorwaarden waarbinnen het onderzoek kan worden toegelaten
 • Onderzoek onder het toezicht van de Federale commissie voor medisch en wetenschappelijk onderzoek op embryo's in vitro (14·leden, benoemd door de Koning)
 • Verbod op reproductief kloneren, geslachtsselectie om persoonlijke redenen, eugenetische praktijken, commercialisering enz.·

 

Wet van 15 februari 1999:·"Koninklijk besluit houdende vaststelling van de normen waaraan de zorgprogramma's "reproductieve geneeskunde" moeten voldoen om erkend te worden"

 • Deze tekst bepaalt de zorgprogramma's "reproductieve geneeskunde" A en B.
 • Centrum A (14 inBelgië)·à ophalen van gameten en overbrenging naar centrum B.
 • Centrum B (17 inBelgië) à ophalen van gameten en in-vitrofertilisatielaboratorium
 • Verplichting voor elk centrum om online de gegevens te registreren (BELRAP) die een externe kwalitatieve evaluatie mogelijk maken van de activiteit ervan. Controle van deze registratie door het College van Artsen " Reproductieve Geneeskunde·"

 

Opmerking: het grootste deel van die wetgeving kan men raadplegen op de website van het FAGG·www.fagg-afmps.be

"menselijk gebruik → menselijk lichaamsmateriaal → wetgeving"

 

Plan du site CHU Saint Pierre - Bâtiment 200, 5è étage . Département de Gynécologie-Obstétrique

Centre de Fécondation In vitro - 322, Rue Haute - Bruxelles Tel +32(0)2 535 3406 Fax +32(0)2 535 3409