• * Het Centrum voor Medisch Begeleide Voortplanting van het Universitaire Ziekenhuis Sint-Pieter is gespecialiseerd in reproductieve geneeskunde. Een referentiecentrum die het label ISO 9001: 2008 verkreeg en geaccrediteerd is bij de FAGG (Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten).

Welke administratieve documenten hebt u nodig en welk budget  moet u voorzien alvorens een poging tot medisch begeleide voortplanting te ondernemen? 

 

Voor een in-vitrofertilisatie (FIV)

Administratief:

Het RIZIV kan tussenkomen voor  6 volledige behandelingen (met eicelpunctie) bij elke patiënte jonger dan 43 jaar, ongeacht of er al dan niet zwangerschap is ingetreden bij de vorige pogingen.

Het RIZIV dekt de medische handelingen zoals raadplegingen, echografieën, bloedonderzoeken, eicelpuncties, terugplaatsen van embryo's, hospitalisatie enz.

 

Toch is er een financiële bijdrage in de gezondheidskosten, de zogenaamde derdebetalersregeling.

 

Document nr. 1 : aanvraag voor laboratoriumkosten (A2)

Deze tussenkomst is onderworpen aan een aanvraag tot terugbetaling voor het laboratoriumwerk van de in-vitrofertilisatie (door een gynaecoloog verbonden aan of die werkt in een ziekenhuis dat beschikt over een erkend zorgprogramma voor reproductieve geneeskunde klasse B)

 

Document nr. 2 : aanvraag voor toekenning van het geneesmiddelenforfait (B4)

Ook voor de geneesmiddelen bestaat er een forfaitaire tussenkomst voor de farmaceutische specialiteiten die worden gebruikt bij elk van de toegestane 6 cycli.

Ook dit is onderworpen aan een aanvraag bij het ziekenfonds.

 

Financieel:

De kostprijs voor een poging tot in-vitrofertilisatie hangt af van de duur van de behandeling, de therapeutische opties en de geneesmiddelen.

De indicatieve prijs voor een ivf voor een koppel dat in regel is met een Belgisch ziekenfonds en de twee toelatingen heeft gekregen schommelt rond 500,00 €.

 • De  echografieën (+/- 5) ± 50  €
 • De bloedonderzoeken  (+/- 6) ± 60  € 
 • Het geneesmiddelenforfait ± 55  €
 • De eicelpunctie ± 50  €  in dagkliniek
 • Het terugplaatsen van de embryo's ±25  €

Opgelet !

 • wanneer u niet bent aangesloten bij een Belgisch ziekenfonds
 • reeds 6 ivf-pogingen hebt ondernomen in België    
 • u ouder bent dan 43 jaar

Dan valt u buiten de criteria die het RIZIV heeft vooropgesteld voor haar tussenkomst en moet u zelf de volgende kosten betalen:

 • het laboratoriumwerk (+/- 1450 €)
 • de volle prijs van de geneesmiddelen (+/- 1000€)
 • de echografieën, bloedonderzoeken, ziekenhuisopnamen enz.  

Daarom is het raadzaam contact op te nemen met de dienst voorplanting om een raming te krijgen die aansluit bij uw persoonlijke toestand.


 

 

Plan du site CHU Saint Pierre - Bâtiment 200, 5è étage . Département de Gynécologie-Obstétrique

Centre de Fécondation In vitro - 322, Rue Haute - Bruxelles Tel +32(0)2 535 3406 Fax +32(0)2 535 3409