• * Het Centrum voor Medisch Begeleide Voortplanting van het Universitaire Ziekenhuis Sint-Pieter is gespecialiseerd in reproductieve geneeskunde. Een referentiecentrum die het label ISO 9001: 2008 verkreeg en geaccrediteerd is bij de FAGG (Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten).

Eiceldonatie

Deze bijzondere techniek van begeleide voortplanting is bedoeld voor koppels bij wie de onvruchtbaarheid te wijten is aan een ontoereikend aantal eicellen. Ook een genetisch probleem bij de vrouw kan een indicatie zijn. Ovariële insufficiëntie, die vrij zelden voorkomt voor de leeftijd van 35 jaar, neemt in frequentie toe naarmate de vrouw ouder wordt en is na de leeftijd van 40 jaar de belangrijkste oorzaak van onvruchtbaarheid.

 

Wettelijke beperkingen

Eiceldonatie is in België toegelaten tot de dag dat de vrouw 47 jaar wordt, met dien verstande dat het ouderschapsproject werd opgestart vóór de leeftijd van 45 jaar. Eiceldonatie is gratis. Ze verloopt anoniem of gekend.

 

Terugbetaling

De laboratoriumkosten worden ten laste genomen door het ziekenfonds van de patiënt-eicelacceptor indien zij beantwoordt aan de algemene ivf-terugbetalingscriteria (jonger dan 43 jaar, 6 pogingen tijdens de hele levensduur, eerdere ivf-pogingen inbegrepen). De geneesmiddelen die nodig zijn voor de behandeling van de donor worden niet terugbetaald.

 

In het UMC Sint-Pieter

Wij voeren alleen gekendeeiceldonatie uit; het onvruchtbare koppel kiest de vrouw die haar eicellen zal doneren. Vaak gaat het om een vrouw die behoort tot de omgeving van het koppel, die oog heeft voor hun kinderwens en bereid is om haar eicellen te doneren. Het gaat hier om een niet voor de hand liggende ethische keuze, vooral omdat ze gepaard gaat met een ivf-behandeling en met alle mogelijke medische gevolgen van dien.

 

De procedure/p>

De vereiste criteria

• Voor de acceptor:
  - een medische indicatie hebben voor eiceldonatie
- beantwoorden aan de wettelijke leeftijdvoorschriften
• Voor de donor
  - jonger zijn dan 38 jaar (jonger dan 34 jaar voor optimale zwangerschapskansen)
- minstens een levend kind hebben
- geen gelijktijdig kinderproject hebben
- geen medische pathologie hebben die een contra-indicatie inhoudt voor ovariumstimulatie.

 

Praktisch gezien

• Voorbereiding van het project
  Het onvruchtbare koppel en de kandidaat-donor (en haar partner als ze een koppel vormt) worden op raadpleging ontvangen door de gynaecoloog en de psycholoog. Het zijn de secretaressen van het MBV-centrum die de gegroepeerde afspraken regelen.
• Multidisciplinaire beslissing
  Het ouderschapsproject wordt voorgelegd aan de rest van het team tijdens de maandelijkse multidisciplinaire vergadering die volgt op het op punt stellen van het project. De beslissing van het team wordt tijdens een raadpleging aan het acceptorkoppel meegedeeld en eventueel toegelicht.
• Medisch onderzoek van de donor
  Bij een positief besluit wordt er een medisch onderzoek voorgeschreven voor de persoon die eicellen doneert. Het gaat doorgaans om een uitstrijkje, een volledig bloedonderzoek (bloedserologie, genetische analyse, hormoondoseringen enz.) en een gynaecologische echografie. Indien nodig, worden er aanvullende onderzoeken gevraagd voor het acceptorkoppel.
• Behandeling
  Op de derde afspraak met de gynaecoloog wordt het schema voor de ovariumstimulatie voorgeschreven aan de donor. Het gaat om geneesmiddelen die onderhuids worden toegediend, zoals bij een klassieke in-vitrofertilisatie. De acceptor krijgt een orale behandeling om haar endometrium klaar te maken, parallel met de stimulatie van de ovaria van de donor.
• Bevruchting
  De dag dat de eicellen worden aangezogen, worden ze bevrucht met de spermatozoïden van de partner van de acceptor. Het sperma kan vooraf ingevroren zijn, maar het percentage zwangerschappen is lichtjes hoger wanneer er vers sperma wordt gebruikt.
• Aantal overgeplaatste embryo's
  De Belgische wet bepaalt het maximale aantal overplaatsbare embryo's op basis van de leeftijd van de donor.
• Slaagkansen
  Ze bedragen gemiddeld 30% per overplaatsing en worden in grote mate bepaald door de leeftijd van de donor.
• Kostprijs
  De kostprijs voor de behandelingen is dezelfde als die van een in-vitrofertilisatie. Er zijn geen meerkosten eigen aan de eiceldonatie. Ingeval het ziekenfonds de zwangerschappoging ten laste neemt, worden de geneesmiddelen van de donor niet terugbetaald.

 

 

 

Plan du site CHU Saint Pierre - Bâtiment 200, 5è étage . Département de Gynécologie-Obstétrique

Centre de Fécondation In vitro - 322, Rue Haute - Bruxelles Tel +32(0)2 535 3406 Fax +32(0)2 535 3409